Dr.Arun Bhargava

Director

Dr. S.S. Pal

Senior Vitreoretinal Consultant

Dr. Surbhi Bhargava

Dental Surgeon

Dr. Nishikant S. Kochkar

Senior Consultant - Ophthalmologist

Dr. P.K. Bajaj

Senior Consultant- Ophthalmologist

Dr. Supriya Mushriff

Consultant - Ophthalmologist

Dr. Amit Phalkar

Consultant - Vitreo-retinal and Uvea Surgeon

Dr Animesh

Consultant - Phaco (Cataract) & Oculoplasty Surgeon

Dr Ekta Singh Sahu

Consultant Vireo Retinal

Anaesthetists

Anaesthetists